Welcome to PICB
  
  


Welcome to PICB Shanghai !
  首页 >    人才队伍   >  管理团队   

行政办公室
CHEN Yi 
职务: Director of Administration 
电话: 54920456
房间: 303
邮件: ychensibs.ac.cn
LI Shuqin 
职务: Education Secretary 
电话: 54920480
房间: 303
邮件: sqlisibs.ac.cn
XU Bo 
职务: Human Resource Secretary 
电话: 54920481
房间: 303
邮件: bxupicb.ac.cn
LU Jian 
职务: Department Secretary 
电话: 54920491
房间: 303
邮件: lujiansibs.ac.cn
ZHANG Zhen 
职务: Financial Secretary 
电话: 54920484
房间: 303
邮件: zhangzhenpicb.ac.cn
WANG Shen 
职务: Foreign Affairs Secretary 
电话: 54920453
房间: 303
邮件: wangshenpicb.ac.cn
科研处
CHEN Xianglong 
职务: Head 
电话: 54920452
房间: 301
邮件: chenxlpicb.ac.cn
ZHANG Lan 
职务: Administrative Secretary 
电话: 54920473
房间: 301
邮件: zhanglanpicb.ac.cn
MU Jing 
职务: Research Secretary 
电话: 20579
房间: 301
邮件: mujingpicb.ac.cn
FAN Yan 
职务: Project Manager 
电话: 021-54920514
房间: 226
邮件: fanyanpicb.ac.cn