nav-left cat-right
cat-right

论文发表

[145] Lian Deng, Bo Xie, Yimin Wang, Xiaoxi Zhang, Shuhua Xu*. A protocol for applying a population-specific reference genome assembly to population genetics and medical studies. STAR Protocols20223(2):101440.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[144] Rui Zhang, Kai Yuan and Shuhua Xu. Detecting archaic introgression and modeling multiple-wave admixture with ArchaicSeeker 2.0. STAR Protocols20223:101314.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[143] Vassily Trubetskoy#, Antonio F. Pardiñas#… Shuhua Xu…Stephan Ripke*, JamesT.R. Walters*, Michael C. O’Donovan* & Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature2022. doi:10.1038/s41586-022-04434-5.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[142] Haiyi Lou*, Bo Xie, Yimin Wang, Yang Gao, Shuhua Xu*. Improved NGS variant calling tool for the PRSS1-PRSS2 locus. Gut2022. doi:10.1136/gutjnl-2022-327203.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[141] Haiyi Lou#*, Yang Gao#, Bo Xie#, Yimin Wang#, Haikuan Zhang, Miao Shi, Sen Ma, Xiaoxi Zhang, Chang Liu, Shuhua Xu*. Haplotype-resolved de novo assembly of a Tujia genome suggests the necessity for high-quality population-specific genome references. Cell Systems2022. doi:10.1016/j.cels.2022.01.006.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[140] Lian Deng#, Yuwen Pan#, Yinan Wang, Hao Chen, Kai Yuan, Sihan Chen, Dongsheng Lu, Yan Lu, Siti Shuhada Mokhtar, Thuhairah Abdul Rahman, Boon-Peng Hoh, Shuhua Xu*. Genetic connections and convergent evolution of tropical indigenous peoples in Asia. Molecular Biology and Evolution202139(2):msab361.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[139] Rui Zhang#, Chang Liu#, Kai Yuan, Xumin Ni, Yuwen Pan and Shuhua Xu*. AdmixSim 2: a forward‑time simulator for modeling complex population admixture. BMC Bioinformatics202122:506.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[138] Mingyue Cheng#, Xueling Ge#, Chaofang Zhong, Ruiqing Fu, Kang Ning*, Shuhua Xu*. Micro-co-evolution of Host Genetics with Gut Microbiome in Three Chinese Ethnic Groups. Journal of Genetics and Genomics2021. 48(11):972-983.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[137] Kai Yuan#, Xumin Ni#, Chang Liu#, Yuwen Pan#, Lian Deng#, Rui Zhang#, Yang Gao, Xueling Ge, Jiaojiao Liu, Xixian Ma, Haiyi Lou, Taoyang Wu and Shuhua Xu*. Refining models of archaic–modern human admixture in Eurasia with ArchaicSeeker 2.0. Nature Communications2021. 12:6232.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[136] Meng Hao, Weilin Pu, Yi Li, Shaoqing Wen, Chang Sun, Yanyun Ma, Hongxiang Zheng, Xingdong Chen, Jingze Tan, Guoqing Zhang, Menghan Zhang, Shuhua Xu, Yi Wang*, Hui Li*, Jiucun Wang*, Li Jin*. The HuaBiao Project: Whole-Exome Sequencing of 5,000 Han Chinese Individuals. Journal of Genetics and Genomics2021. 48(11):1032-1035.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[135] Yuwen Pan#, Chao Zhang#, Yan Lu#, Zhilin Ning, Dongsheng Lu, Yang Gao, Xiaohan Zhao, Yajun Yang, Yaqun Guan, Dolikun Mamatyusupu and Shuhua Xu*. Genomic diversity and post-admixture adaptation in the Uyghurs. National Science Review2021. 9:nwab124.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[134] Lian Deng and Shuhua Xu*. Population Genomics of High-Altitude Adaptation (受邀撰写书籍章节). Book Chapter in Evolution of the Human Genome II2021. Part I Chapter 3: 67-100.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[133] Xinjun Zhang, Kelsey E. Witt, Mayra M. Bañuelos, Amy Ko, Kai Yuan, Shuhua Xu, Rasmus Nielsen and Emilia Huerta-Sanchez*. The history and evolution of the Denisovan-EPAS1 haplotype in Tibetans. PNAS2021118(22):e2020803118.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[132] Xixian Ma#, Wenjun Yang#, Yang Gao, Yuwen Pan, Yan Lu, Hao Chen, Dongsheng Lu, Shuhua Xu*. Genetic origins and sex-biased admixture of the Huis. Molecular Biology and Evolution2021. 38(9):3804-3819.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[131] Lan-Tao Gou,Yang Gao,Jun-Yan Kang,Xin Wang,Hao Chen,Min-Min Hua,Zheng Li,Dangsheng Li, Xiang-Dong Fu,Hui-Juan Shi*, Shuhua Xu* and Mo-Fang Liu*. Reply to Lack of evidence for a role of PIWIL1 variants in human male infertility. Cell2021184(8):1943-1944.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[130] Hao Chen#, Yan Lu#, Dongsheng Lu & Shuhua Xu*. Y-LineageTracker: a high-throughput analysis framework for Y-chromosomal next-generation sequencing data. BMC Bioinformatics2021. 22:114.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[129] Qian Jiang#, Yang Wang#, Yang Gao, Hui Wang, Zhen Zhang, Qi Li, Shuhua Xu, Wei Cai* & Long Li*. RET compound inheritance in Chinese patients with Hirschsprung disease: lack of penetrance from insufficient gene dysfunction. Human Genetics2021. 140:813–825.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[128] Ziqing Pan and Shuhua Xu*. Population genomics of East Asian ethnic groups. Hereditas2020157:49.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[127] Yin  Huanga#,  Dan  Lia#,  Lu  Qiao,  Yu  Liu,  Qianqian  Peng,  Sijie  Wu,  Manfei  Zhang,  Yajun  Yang,  Jingze  Tan,  Shuhua  Xu,  Li  Jin,  Sijia  Wang*, Kun Tang*, Stefan Grünewald*. A Genome-wide Association Study of Facial Morphology Identifies Novel Genetic Loci in Han Chinese. Journal of Genetics and Genomics2020. 48(2021):198-207.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[126] Xiong Yang, Kai Yuan, Xumin Ni, Ying Zhou, Wei Guo, Shuhua Xu*. AdmixSim: A Forward-time Simulator for Various Complex Scenarios of Population Admixture. Frontiers in Genetics2020. 11:601439.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[125] Boon-Peng Hoh#, Xiaoxi Zhang#, Lian Deng#, Kai Yuan, Chee-Wei Yew, Woei-Yuh Saw, Mohammad Zahirul Hoque, Farhang Aghakhanian, Maude E Phipps, Yik-Ying Teo, Vijay Kumar Subbiah*, Shuhua Xu*. Shared Signature of Recent Positive Selection on the TSBP1 – BTNL2 – HLA-DRA Genes in Five Native Populations from North Borneo. Genome Biology and Evolution2020. 12(12):2245–2257.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[124] Chung-I Wu*, Guodong Wang, Shuhua Xu. Convergent adaptive evolution: how common, or how rare? National Science Review20207:945-946.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[123] Shuhua Xu. Population genomics study of ethnic minorities in Xinjiang and Tibet. Science (KEXUE)202072(2):11-16.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[122] Jin Sun#, Lanhai Wei#, Lingxiang Wang#, Yunzhi Huang, Shi Yan, Huizhen Cheng, Rick Twee-Hee Ong, Woei-Yuh Saw, Zhiquan Fan, Xiaohua Deng, Yan Lu, Chao Zhang, Shuhua Xu, Li Jin, Yik-Ying Teo*, Hui Li*. Paternal gene pool of Malays in Southeast Asia and its applications for the early expansion of Austronesians. American Journal of Human Biology2020. e23486.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[121] Lei Liu, Tian Li, Yilie Liao, Yalong Wang, Yang Gao, Haikun Hu, Haipeng Huang, Fang Wu, Ye-Guang Chen, Shuhua Xu, and Suneng Fu*. 2020. Triose Kinase Controls the Lipogenic Potential of Fructose and Dietary Tolerance. Cell Metabolism32: 1-14.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[120] Xin Luo#, Yaoxi He#, Chao Zhang#, Xiechao He#, Lanzhen Yan#, Min Li, Ting Hu, Yan Hu, Jin Jiang, Xiaoyu Meng, Weizhi Ji, Xudong Zhao, Ping Zheng*, Shuhua Xu* & Bing Su*. 2019. Trio deep-sequencing does not reveal unexpected off-target and on-target mutations in Cas9-edited rhesus monkeys. Nature Communications10:5525.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[119] Ziyi Xiong#, Gabriela Dankova#, Laurence J Howe, Myoung Keun Lee, Pirro G Hysi, Markus A de Jong, Gu Zhu, Kaustubh Adhikari, Dan Li, Yi Li, Bo Pan, Eleanor Feingold, Mary L Marazita, John R Shaffer, Kerrie McAloney, Shu-Hua Xu, Li Jin, Sijia Wang, Femke MS de Vrij, Bas Lendemeijer, Stephen Richmond, Alexei Zhurov, Sarah Lewis, Gemma C Sharp, Lavinia Paternoster, Holly Thompson, Rolando Gonzalez-Jose, Maria Catira Bortolini, Samuel Canizales-Quinteros, Carla Gallo, Giovanni Poletti, Gabriel Bedoya, Francisco Rothhammer, André G Uitterlinden, M Arfan Ikram, Eppo Wolvius, Steven A Kushner, Tamar EC Nijsten, Robert-Jan TS Palstra, Stefan Boehringer, Sarah E Medland, Kun Tang, Andrés Ruiz-Linares, Nicholas G Martin, Timothy D Spector, Evie Stergiakouli, Seth M Weinberg, Fan Liu*, Manfred Kayser*, on behalf of the International Visible Trait Genetics (VisiGen) Consortium. 2019. Novel genetic loci affecting facial shape variation in humans. eLife8:e49898.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[118] Lian Deng#, Haiyi Lou#, Xiaoxi Zhang#, Thiruvahindrapuram Bhooma, Dongsheng Lu, Christian R Marshall, Chang Liu, Bo Xie, Wanxing Xu, Lai-Ping Wong, Chee-Wei Yew, Aghakhanian Farhang, Rick Twee-Hee Ong, Mohammad Zahirul Hoque, Abdul Rahman Thuhairah, Bhak Jong, Maude E Phipps, Stephen W Scherer, Yik-Ying Teo, Subbiah Vijay Kumar*, Boon-Peng Hoh*, Shuhua Xu*. 2019. Analysis of Five Deep-sequenced Trio-genomes of the Peninsular Malaysia Orang Asli and North Borneo Populations. BMC Genomics. 20:842.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[117] Ouzhuluobu#, Yaoxi He#, Haiyi Lou#, Chaoying Cui#, Lian Deng#, Yang Gao, Wangshan, Zheng, Yongbo Guo, Xiaoji Wang, Zhilin Ning, Jun Li, Bin Li, Caijuan Bai,Baimakangzhuo,Gonggalanzi, Dejiquzong, Bianba, Duojizhuoma, Shiming Liu, Tianyi Wu, Shuhua Xu*, Xuebin Qi*, Bing Su*. 2019. De novo assembly of a Tibetan genome and identification of novel structural variants associated with high altitude adaptation. National Science Review. 7(2):391-402.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[116] National Genomics Data Center Members and Partners. 2019. Database Resources of the National Genomics Data Center in 2020. Nucleic Acids Research.  48(D1):D24-D33.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[115] Yang Gao#, Chao Zhang#, Liyun Yuan#, YunChao Ling, Xiaoji Wang, Chang Liu, Yuwen Pan, Xiaoxi Zhang, Xixian Ma, Yuchen Wang, Yan Lu, Kai Yuan, Wei Ye, Jiaqiang Qian, Huidan Chang, Ruifang Cao, Xiao Yang, Ling Ma, Yuanhu Ju, Long Dai, Yuanyuan Tang, The Han100K Initiative, Guoqing Zhang, Shuhua Xu*.  2019. PGG.Han: The Han Chinese Genome Database and Analysis Platform. Nucleic Acids Research. 48(D1):D971-D976.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[114] Yulin Shi#, Song-Qing Fan#, Mengge Wu#, Zhixiang Zuo, Xingyang Li, Li-Ping Jiang, Qiu-Shuo Shen, Peifang Xu, Lin Zeng, Yongchun Zhou, Yunchao Huang, Zuozhang Yang, Jumin Zhou, Jing Gao, Hu Zhou, Shuhua Xu, Hongbin Ji, Peng Shi, Dong-Dong Wu, Cui-Ping Yang, and Yongbin Chen.  2019. YTHDF1 links hypoxia adaptation and non-small cell lung cancer progression. Nature Communications. 10:4892.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[113] Max Lam#, Chia-Yen Chen#, Zhiqiang Li, Alicia R. Martin, Julien Bryois, Xixian Ma, Helena Gaspar, Masashi Ikeda, Beben Benyamin, Brielin C. Brown, Ruize Liu, Wei Zhou, Lili Guan, Yoichiro Kamatani, Sung-Wan Kim, Michiaki Kubo, Agung Kusumawardhani, Chih-Min Liu, Hong Ma, Sathish Periyasamy, Atsushi Takahashi, Zhida Xu, Hao Yu, Feng Zhu, Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Indonesia Schizophrenia Consortium, Genetic REsearch on schizophreniA neTwork-China and Netherland (GREAT-CN), Wei J. Chen, Stephen Faraone, Stephen J. Glatt, Lin He, Steven E. Hyman6, Hai-Gwo Hwu, Steven A. McCarroll, Benjamin M. Neale, Pamela Sklar, Dieter B. Wildenauer, Xin Yu, Dai Zhang, Bryan J. Mowry, Jimmy Lee, Peter Holmans, Shuhua Xu, Patrick F. Sullivan, Stephan Ripke, Michael C. O’Donovan, Mark J. Daly, Shengying Qin, Pak Sham, Nakao Iwata, Kyung S. Hong, Sibylle G. Schwab, Weihua Yue*, Ming Tsuang*, Jianjun Liu*, Xiancang Ma*, René S. Kahn*, Yongyong Shi* & Hailiang Huang*. 2019.  Comparative genetic architectures of schizophrenia in East Asian and European populations. Nature Genetics. 51:1670-1678.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[112] Chao Zhang#, Yang Gao#, Zhilin Ning#, Yan Lu#, Xiaoxi Zhang, Jiaojiao Liu, Bo Xie, Zhe Xue, Xiaoji Wang, Kai Yuan, Xueling Ge, Yuwen Pan, Chang Liu, Lei Tian, Yuchen Wang, Dongsheng Lu, Boon-Peng Hoh, Shuhua Xu*.2019. PGG.SNV: Understanding the evolutionary and medical implications of human single nucleotide variations in diverse populations. Genome Biology. 20:215.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[111]Lian Deng#, Chao Zhang#, Kai Yuan#, Yang Gao#, Yuwen Pan,Xueling Ge, Yaoxi He, Yuan Yuan, Yan Lu, Xiaoxi Zhang, Hao Chen, Haiyi Lou, Xiaoji Wang, Dongsheng Lu, Jiaojiao Liu,Lei Tian, Qidi Feng, Asifullah Khan, Yajun Yang, Zi-Bing Jin,Jian Yang, Fan Lu, Jia Qu, Longli Kang,Bing Su, Shuhua Xu*. 2019. Prioritizing natural selection signals from the deep-sequencing genomic data suggests multi-variant adaptation in Tibetan highlanders. National Science Review. 6(6):1201–1222.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[110] Xumin Ni, Kai Yuan, Chang Liu, Qidi Feng, Lei Tian, Zhiming Ma*, Shuhua Xu*. 2019. MultiWaver 2.0: modeling discrete and continuous gene flow to reconstruct complex population admixtures. European Journal of Human Genetics27:133-139.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[109] Qidi Feng#, Dongsheng Lu#, Shuhua Xu*. 2018. AncestryPainter: A Graphic Program for Displaying Ancestry Composition of Populations and Individuals. Genomics Proteomics Bioinformatics16(5):382-385.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[108] Sijie Wu#, Manfei Zhang#, Xinzhou Yang#, Fuduan Peng, Juan Zhang, Jingze Tan, Yajun Yang, Lina Wang, Yanan Hu, Qianqian Peng, Jinxi Li, Yu Liu, Yaqun Guan, Chen Chen, Merel A. Hamer, Tamar Nijsten, Changqing Zeng, Kaustubh Adhikari, Carla Gallo, Giovanni Poletti, Lavinia Schuler-Faccini, Maria-Cátira Bortolini, Samuel Canizales-Quinteros, Francisco Rothhammer,Gabriel Bedoya, Rolando González-José, Hui Li, Jean Krutmann, Fan Liu, Manfred Kayser, Andres Ruiz-Linares, Kun Tang, Shuhua Xu, Liang Zhang*, Li Jin*, Sijia Wang*. 2018. Genome-wide association studies and CRISPR/Cas9-mediated gene editing identify regulatory variants influencing eyebrow thickness in humans. PLoS Genetics. 14(9):e1007640.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[107] Ewelina Pośpiech, Yan Chen, Magdalena Kukla-Bartoszek, Krystal Breslin, Anastasia Aliferi, Jeppe D. Andersen, David Ballard, Lakshmi Chaitanya, Ana Freire-Aradas, Kristiaan J.van der Gaag, Lorena Girón-Santamaría, Theresa E. Gross, Mario Gysi, Gabriela Huber, Ana Mosquera-Miguel, Charanya Muralidharan, Małgorzata Skowron, Ángel Carracedo, Cordula Haas, Niels Morling, Walther Parson, Christopher Phillips, Peter M. Schneider, Titia Sijen, Denise Syndercombe-Court, Marielle Vennemann, Sijie Wu, Shuhua Xu, Li Jin, Sijia Wang, Ghu Zhu, Nick G. Martin, Sarah E. Medland, EUROFORGEN NoE Consortium, Wojciech Branicki, Susan Walsh, Fan Liu, Manfred Kayser*. 2018. Towards broadening Forensic DNA Phenotyping beyond pigmentation: Improving the prediction of head hair shape from DNA. Forensic Science International: Genetics. 37(2018):241-251.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[106] Lu Qiao, Yajun Yang, Pengcheng Fu, Sile Hu, Hang Zhou, Shouneng Peng, Jingze Tan, Yan Lu, Haiyi Lou, Dongsheng Lu, Sijie Wu, Jing Guo, Li Jin, Yaqun Guan, Sijia Wang*, Shuhua Xu*, Kun Tang*. 2018. Genome-wide variants of Eurasian facial shape differentiation and a prospective model of DNA based face prediction. Journal of Genetics and Genomics45(8):419-432.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[105] Shuhua Xu*. 2018. Commentary: A Mechanism of Nitric Oxide Regulation in High-altitude Tibetans. National Science Review5:516–629.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[104] Lan-Hai Wei, Ling-Xiang Wang, Shao-Qing Wen, Shi Yan, Rebekah Canada, Vladimir Gurianov, Yun-Zhi Huang, Swapan Mallick, Alessandro Biondo, Amy O’Leary, Chuan-Chao Wang, Yan Lu, Chao Zhang, Li Jin, Shuhua Xu* & Hui Li*. 2018. Paternal origin of Paleo-Indians in Siberia: insights from Y-chromosome sequences. European Journal of Human Genetics. 26:1687-1696.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[103] Lingxiang Wang, Yan Lu, Chao Zhang, Lanhai Wei, Shi Yan, Yunzhi Huang, Chuanchao Wang, Swapan Mallick, Shaoqing Wen, Li Jin, Shuhua Xu*, Hui Li. 2018. Reconstruction of Y-chromosome phylogeny reveals two neolithic expansions of Tibeto-Burman populations. Molecular Genetics and Genomics. 293(5):1293-1300.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[102] Yuchen Wang, Dongsheng Lu, Yeun-Jun Chung, Shuhua Xu*. 2018. Genetic Structure, Divergence and Admixture of Han Chinese, Japanese and Korean Populations. Hereditas. 155:19.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[101] Chee Wei Yew, Mohd Zahirul Hoque, Jacqueline Pugh-Kitingan, Alexander Minsong, Christopher Lok Yung Voo, Julian Ransangan, Sophia Tiek Ying Lau, Xu Wang, Woei Yuh Saw, Rick Twee-Hee Ong, Yik-Ying Teo, Shuhua Xu, Boon-Peng Hoh, Maude E. Phipps, S. Vijay Kumar*. 2018. Genetic relatedness of indigenous ethnic groups in northern Borneo to neighboring populations from Southeast Asia, as inferred from genome-wide SNP data. Annals of Human Genetics. 82(4):216-226.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[100] Ruiqing Fu, Siti Shuhada Mokhtar, Maude Elvira Phipps, Boon-Peng Hoh, Shuhua Xu*.2018.  A genome-wide characterization of copy number variations in native populations of Peninsular Malaysia. European Journal of Human Genetics26:247-257.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[99] Xumin Ni, Kai Yuan, Xiong Yang, Qidi Feng, Wei Guo, Zhiming Ma* & Shuhua Xu*. 2018. Inference of multiple-wave admixtures by length distribution of ancestral tracks. Heredity121:52-63.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[98] Chee-Wei Yew, Dongsheng Lu, Lian Deng, Lai-Ping Wong, Rick Twee-Hee Ong, Yan Lu, Xiaoji Wang, Yushimah Yunus, Farhang Aghakhanian, Siti Shuhada Mokhtar, Mohammad Zahirul Hoque, Christopher Lok-Yung Voo, Thuhairah Abdul Rahman, Jong Bhak, Maude E. Phipps, Shuhua Xu, Yik-Ying Teo, Subbiah Vijay Kumar*, Boon-Peng Hoh*. 2018. Genomic structure of the native inhabitants of Peninsular Malaysia and North Borneo suggests complex human population history in Southeast Asia. Human Genetics. 137(2):161-173.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[97] Lei Tian, Asifullah Khan, Zhilin Ning, Kai Yuan, Chao Zhang, Haiyi Lou, Yuan Yuan, Shuhua Xu*. 2018. Genome-wide comparison of allele-specific gene expression between African and European populations. Human Molecular Genetics. 27(6):1067-1077.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[96] Jing Li#*, Ruiqing Fu#, Yajun Yang, Hans-Peter Horz, Yaqun Guan, Yan Lu, Haiyi Lou, Lei Tian, Shijie Zheng, Hongjiao Liu, Meng Shi, Kun Tang, Sijia Wang, Shuhua Xu*.2018. A metagenomic approach to dissect the genetic composition of enterotypes in Han Chinese and two Muslim groups. Systematic and Applied Microbiology41(1):1-12.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[95] Fan Liu#,*, Yan Chen#, Gu Zhu, Pirro G. Hysi, Sijie Wu, Kaustubh Adhikari, Krystal Breslin, Ewelina Pośpiech, Merel A. Hamer, Fuduan Peng, Charanya Muralidharan, Victor Acuna-Alonzo, Samuel Canizales-Quinteros, Gabriel Bedoya, Carla Gallo, Giovanni Poletti, Francisco Rothhammer, Maria Catira Bortolini, Rolando Gonzalez-Jose, Changqing Zeng, Shuhua Xu, Li Jin, André G. Uitterlinden, M. Arfan Ikram, Cornelia M. van Duijn, Tamar Nijsten, Susan Walsh, Wojciech Branicki, Sijia Wang, Andrés Ruiz-Linares, Timothy D. Spector, Nicholas G. Martin, Sarah E. Medland* and Manfred Kayser*. 2018. Meta-analysis of genome-wide association studies identifies 8 novel loci involved in shape variation of human head hair. Human Molecular Genetics. 27(3):559-575.

[摘要]       [全文]       [PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[94] Chao Zhang#, Jiaojiao Liu#, Furhan Iqbal, Yan Lu, Saima Mustafa, Firdous Bukhari, Haiyi Lou, Ruiqing Fu, Zhendong Wu, Xiong Yang, Ihtisham Bukhari, Muhammad Aslam & Shuhua Xu*. 2018. A missense point mutation in COL10A1 identified with whole-genome deep seqencing in a 7-generation Pakistan dwarf family. Heredity. 120(1):83-89.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[93] Chao Zhang#, Yang Gao#, Jiaojiao Liu, Zhe Xue, Yan Lu, Lian Deng, Lei Tian, Qidi Feng, Shuhua Xu*. 2018PGG.Population: a database for understanding the genomic diversity and genetic ancestry of human populations. Nucleic Acids Research. 46(D1):D984-D993.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[92] Cheng Zhang, Jianqi Lu, Haiyi Lou, Renqian Du, Shuhua Xu, Yiping Shen, Feng Zhang*, Li Jin*. 2017. CNVbase: Batch identification of novel and rare copy number variations based on multi-ethnic population data. Journal of Genetics and Genomics44(7):367-370.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[91] Ruihong Liu#, Chuming Chen#, Xuefeng Xia#, Qijun Liao#, Qiong Wang, Paul J. Newcombe, Shuhua Xu, Minghui Chen, Yue Ding, Xiaoying Li, Zhihong Liao, Fucheng Li, Minlian Du, Huaiqiu Huang, Ruimin Dong, Weiping Deng, Ye Wang, Binghui Zeng, Qihao Pan, Danhua Jiang, Hao Zeng, Pak Sham, Yingnan Cao, Patrick H. Maxwell, Zhi-liang Gao*, Liang Peng* & Yiming Wang*. 2017. Homozygous p.Ser267Phe in SLC10A1 is associated with a new type of hypercholanemia and implications for personalized medicine. Scientific Reports7:9214.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[90] Kai Yuan#, Ying Zhou#, Xumin Ni#, Yuchen Wang, Chang Liu and Shuhua Xu*. 2017. Models, methods and tools for ancestry inference and admixture analysis. Quantitative Biology. 5(3):236-250.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[89] Yong-Bo Guo#, Yao-Xi He#, Chao-Ying Cui#, Ouzhuluobu, Baimakangzhuo, Duojizhuoma, Dejiquzong, Bianba, Yi Peng, Cai-juan Bai, Gonggalanzi, Yong-Yue Pan, Qula, Kangmin, Cirenyangji, Baimayangji, Wei Guo, Yangla, Hui Zhang, Xiao-Ming Zhang, Wang-Shan Zheng, Shu-Hua Xu, Hua Chen, Sheng-Guo Zhao, Yuan Cai, Shi-Ming Liu, Tian-Yi Wu, Xue-Bin Qi*, Bing Su*. 2017GCH1 plays a role in the high-altitude adaptation of Tibetans. Zoological Research38(3): 155-162.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[88] Wang-Shan Zheng#, Yao-Xi He#, Chao-Ying Cui#, Ouzhuluobu, Dejiquzong, Yi Peng, Cai-Juan Bai, Duojizhuoma, Gonggalanzi, Bianba, Baimakangzhuo, Yong-Yue Pan, Qula, Kangmin, Cirenyangji, Baimayangji, Wei Guo, Yangla, Hui Zhang, Xiao-Ming Zhang, Yong-Bo Guo, Shu-Hua Xu, Hua Chen, Sheng-Guo Zhao, Yuan Cai, Shi-Ming Liu, Tian-Yi Wu, Xue-Bin Qi*, Bing Su*. 2017EP300 contributes to high-altitude adaptation in Tibetans by regulating nitric oxide production.Zoological Research38(3):163-170.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[87] Lian Deng and Shuhua Xu*. 2017. Adaptation of human skin color in various populations. Hereditas155:1.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[86] Jianqi Lu#, Haiyi Lou#, Ruiqing Fu#, Dongsheng Lu#, Feng Zhang#, Zhendong Wu, Xi Zhang, Changhua Li, Baijun Fang, Fangfang Pu, Jingning Wei, Qian Wei, Chao Zhang, Xiaoji Wang, Yan lu, Shi Yan, Yajun Yang, Li Jin*, Shuhua Xu*. 2017. Assessing genome-wide copy number variation in the Han Chinese population. Journal of Medical Genetics. 54(10):685.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[85] Chao Zhang#, Yan Lu#, Qidi Feng#, Xiaoji Wang#, Haiyi Lou, Jiaojiao Liu, Zhilin Ning, Kai Yuan, Yuchen Wang, Ying Zhou, Lian Deng, Lijun Liu, Yajun Yang, Shilin Li, Lifeng Ma, Zhiying Zhang, Li Jin, Bing Su, Longli Kang and Shuhua Xu*. 2017. Differentiated demographic histories and local adaptations between Sherpas and Tibetans. Genome Biology18:115.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[84] Qidi Feng#, Yan Lu#, Xumin Ni#, Kai Yuan#, Yajun Yang#, Xiong Yang, Chang Liu, Haiyi Lou, Zhilin Ning, Yuchen Wang, Dongsheng Lu, Chao Zhang, Ying Zhou, Meng Shi, Lei Tian, Xiaoji Wang, Xi Zhang, Jing Li, Asifullah Khan, Yaqun Guan, Kun Tang*, Sijia Wang*, Shuhua Xu*.2017. Genetic history of Xinjiang’s Uyghurs suggests Bronze Age multiple-way contacts in Eurasia. Molecular Biology and Evolution. 34(10):2572–2582.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[83] Lanhai Wei#, Shi Yan#, Yik-Ying Teo, Yunzhi Huang, Lingxiang Wang, Ge Yu, Woei-Yuh Saw, Rick Twee-Hee Ong, Yan Lu, Chao Zhang, Shuhua Xu, Li Jin, Hui Li*. 2017. Phylogeography of Y-chromosome haplogroup O3a2b2-N6 reveals patrilineal traces of Austronesian populations on the eastern coastal regions of Asia. PLoS One12(4):e0175080.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[82] Ying Zhou, Hongxiang Qiu & Shuhua Xu*. 2017. Modeling Continuous Admixture Using Admixture-Induced Linkage Disequilibrium. Scientific Reports7:43054.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[81] Ying Zhou, Kai Yuan, Yaoliang Yu, Xumin Ni, Pengtao Xie, Eric P. Xing, Shuhua Xu*. 2017. Inference of multiple-wave population admixture by modeling decay of linkage disequilibrium with polynomial functions. Heredity. 118(5):503-510.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[80] Yi Peng, Chaoying Cui, Yaoxi He, Ouzhuluobu, Hui Zhang, Deying Yang, Qu Zhang, Bianbazhuoma, Lixin Yang, Yibo He, Kun Xiang, Xiaoming Zhang, Sushil Bhandari, Peng Shi, Yangla, Dejiquzong, Baimakangzhuo, Duojizhuoma, Yongyue Pan, Cirenyangji, Baimayangji, Gonggalanzi, Caijuan Bai, Bianba, Basang, Ciwangsangbu, Shuhua Xu, Hua Chen, Shimin Liu, Tianyi Wu*, Xuebin Qi* and Bing Su*. 2017. Down-regulation of EPAS1 Transcription and Genetic Adaptation of Tibetans to High-altitude Hypoxia. Mol.Biol.Evol. doi: 10.1093/molbev/msw280.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]        [补充材料]        [引用次数]

[79] Xuanyao Liu, Dongsheng Lu, Woei-Yuh Saw, Philip J Shaw, Pongsakorn Wangkumhang, Chumpol Ngamphiw, Suthat Fucharoen, Worachart Lert-itthiporn, Kwanrutai Chin-inmanu, Tran Nguyen Bich Chau, Katie Anders, Anuradhani Kasturiratne, H Janaka de Silva, Tomohiro Katsuya, Ryosuke Kimura, Toru Nabika, Takayoshi Ohkubo, Yasuharu Tabara, Fumihiko Takeuchi, Ken Yamamoto, Mitsuhiro Yokota, Dolikun Mamatyusupu, Wenjun Yang, Yeun-Jun Chung, Li Jin, Boon-Peng Hoh, Ananda R Wickremasinghe, RickTwee-Hee Ong, Chiea-Chuen Khor, Sarah J Dunstan, Cameron Simmons, Sissades Tongsima, Prapat Suriyaphol, Norihiro Kato, Shuhua Xu and Yik-Ying Teo*. 2017. Characterising private and shared signatures of positive selection in 37 Asian populations. European Journal of Human Genetics. doi: 10.1038/ejhg.2016.181.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]        [补充材料]        [引用次数]

[78] Manfei Zhang, Sijie Wu, Juan Zhang, Yajun Yang, Jingze Tan, Haijuan Guan, Yu Liu, Kun Tang, Jean Krutmann, Shuhua Xu, Li Jin, Yaqun Guan*, Hui Li*, Sijia Wang*. 2017. Large-scale genome-wide scans do not support petaloid toenail as a Mendelian trait. Journal of Genetics and Genomics43(12):702-704.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]        [补充材料]        [引用次数]

[77] Sijie Wu, Jingze Tan, Yajun Yang, Qianqian Peng, Manfei Zhang, Jinxi Li, Dongsheng Lu, Yu Liu, Haiyi Lou, Qidi Feng, Yan Lu, Yaqun Guan, Zhaoxia Zhang, Yi Jiao, Pardis Sabeti, Jean Krutmann, Kun Tang, Li Jin*, Shuhua Xu*, Sijia Wang*. 2016. Genome-wide scans reveal variants at EDAR predominantly affecting hair straightness in Han Chinese and Uyghur populations. Human Genetics135(11):1279-1286.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[76] Yu Xue, Eric-Wubbo Lameijer, Kai Ye, Kunlin Zhang, Suhua Chang, Xiaoyue Wang, Jianmin Wu, Ge Gao, Fangqing Zhao, Jian Li, Chunsheng Han, Shuhua Xu, Jingfa Xiao, Xuerui Yang, Xiaomin Ying, Xuegong Zhang, Wei-Hua Chen, Yun Liu, Zhang Zhang, Kun Huang, Jun Yu*. 2016. Precision Medicine: What Challenges Are We Facing? Genomics, Proteomics & Bioinformatics14(5):253-261.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[75] Dan Chen*, Stefan Enroth, Han Liu, Yang Sun, Huibo Wang, Min Yu, Lian Deng, Shuhua Xu, Ulf Gyllensten. 2016. Pooled analysis of genome-wide association studies of cervical intraepithelial neoplasia 3 (CIN3) identifies a new susceptibility locus. Oncotarget7:42216-42224 (Article No.27).

[全文]       [补充材料]       [引用次数]

[74] Qianqian Peng, Jinxi Li, Jingze Tan, Yajun Yang, Manfei Zhang, Sijie Wu, Yu Liu, Juan Zhang, Pengfei Qin, Yaqun Guan, Yi Jiao, Zhaoxia Zhang, Pardis C Sabeti, Kun Tang, Shuhua Xu, Li Jin, Sijia Wang*. 2016. EDARV370A associated facial characteristics in Uyghur population revealing further pleiotropic effects. Human Genetics135: 99-108.

[摘要]       [全文]       [下载PDF]       [补充材料]       [引用次数]

[73] Dongsheng Lu, Haiyi Lou, Kai Yuan, Xiaoji Wang, Yuchen Wang, Chao Zhang, Yan Lu, Xiong Yang, Lian Deng, Ying Zhou, Qidi Feng, Ya Hu, Qiliang Ding, Yajun Yang, Shilin Li, Li Jin, Yaqun Guan, Bing Su, Longli Kang, and Shuhua Xu*.2016. Ancestral Origins and Genetic History of Tibetan Highlanders. Am.J.Hum.Genet. 99:580-594.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[72] Xian Gong, Chao Zhang, Aisa Yiliyasi, Ying Shi, Xuewei Yang, Aosiman Nuersimanguli, Yaqun Guan*, Shuhua Xu*. 2016. Comparative Analysis of Type 2 Diabetes Susceptibility Candidate Genes Diversity in World Wide Populations. Hereditas (Beijing)38:1-21.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[71] Lian Deng, Andres Ruiz-Linares, Shuhua Xu* & Sijia Wang*. 2016. Ancestry variation and footprints of natural selection along the genome in Latin American populations. Scientific Reports6:21766.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[70] Xumin Ni, Xiong Yang, Wei Guo, Kai Yuan, Ying Zhou, Zhiming Ma* & Shuhua Xu*. 2016. Length Distribution of Ancestral Tracks under a General Admixture Model and Its Applications in Population History Inference. Scientific Reports6:20048.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[69] Zhaohui Yang*, Hua Zhong*, Jing Chen*, Xiaoming Zhang*, Hui Zhang, Xin Luo, Shuhua Xu, Hua Chen, Dongsheng Lu, Yinglun Han, Jinkun Li, Lijie Fu, Xuebin Qi, Yi Peng, Kun Xiang, Qiang Lin, Yan Guo, Ming Li, Xiangyu Cao, Yanfeng Zhang, Shiyu Liao, Yingmei Peng, Lin Zhang, Xiaosen Guo, Shanshan Dong, Fan Liang, Jun Wang, Andrew Willden, Hong Seang Aun, Bun Serey, Tuot Sovannary, Long Bunnath, Ham Samnom, Graeme Mardon, Qingwei Li, Anming Meng, Hong Shi and Bing Su. 2016. A genetic mechanism for convergent skin lightening during recent human evolution. Molecular Biology and Evolution. 33(5):1177-1187.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[68] Asifullah Khan, Lei Tian, Chao Zhang, Kai Yuan & Shuhua Xu*. 2016. Genetic diversity and natural selection footprints of the glycine amidinotransferase gene in various human populations. Scientific Reports6:18755.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[67] Ya Hu#, Qiliang Ding#, Yungang He, Shuhua Xu, Li Jin*. 2015. Reintroduction of a Homocysteine Level-Associated Allele into East Asians by Neanderthal Introgression. Molecular Biology and Evolution32(12):3108-3113.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[66] Xia Liu, Bo Zhao, Hua-Jun Zheng, Yan Hu, Gang Lu, Chang-Qing Yang, Jie-Dan Chen, Jun-Jian Chen, Dian-Yang Chen, Liang Zhang, Yan Zhou, Ling-Jian Wang, Wang-Zhen Guo, Yu-Lin Bai, Ju-Xin Ruan, Xiao-Xia Shangguan, Ying-Bo Mao, Chun-Min Shan, Jian-Ping Jiang, Yong-Qiang Zhu, Lei Jin, Hui Kang, Shu-Ting Chen, Xu-Lin He, Rui Wang, Yue-Zhu Wang, Jie Chen, Li-Jun Wang, Shu-Ting Yu, Bi-Yun Wang, Jia Wei, Si-Chao Song, Xin-Yan Lu, Zheng-Chao Gao, Wen-Yi Gu, Xiao Deng, Dan Ma, Sen Wang, Wen-Hua Liang, Lei Fang, Cai-Ping Cai, Xie-Fei Zhu, Bao-Liang Zhou, Z. Jeffrey Chen, Shu-Hua Xu, Yu-Gao Zhang*, Sheng-Yue Wang, Tian-Zhen Zhang*, Guo-Ping Zhao & Xiao-Ya Chen*. 2015.  Gossypium barbadense genome sequence provides insight into the evolution of extra-long staple fiber and specialized metabolites. Scientific Reports5:14139.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[65] Xumin Ni, Wei Guo, Kai Yuan, Xiong Yang, Zhiming Ma, Shuhua Xu, Shihua Zhang*. 2015. A Probabilistic Method for Estimating the Sharing of Identity by Descent for Populations with Migration. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics. 13(2):281-90.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[64] Zhuoma Basang, Boyang Wang, Lei Li, La Yang, Lan Liu, Chaoying Cui, Gongga Lanzi, Nima Yuzhen, Ji Duo, Hongxiang Zheng, Yi Wang, Shuhua Xu, Li Jin*, Xiaofeng Wang*. 2015. HIF2A Variants Were Associated with Different Levels of High-Altitude Hypoxia among Native Tibetans. PLoS One10(9):e0137956.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[63] Lian Deng, Boon-Peng Hoh, Dongsheng Lu, Woei-Yuh Saw, Rick Twee-Hee Ong, Anuradhani Kasturiratne, H. Janaka de Silva, Bin Alwi Zilfalil, Norihiro Kato, Ananda R. Wickremasinghe, Yik-Ying Teo & Shuhua Xu*. 2015. Dissecting the genetic structure and admixture of four geographical Malay populations. Scientific Reports5:14375.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[62] Boon-Peng Hoh*, Lian Deng, Mat Jusoh Julia-Ashazila, Zakaria Zuraihan, Ma’amor Nur-Hasnah, Ab Rajab Nur-Shafawati, Wan Isa Hatin, Ismail Endom, Bin Alwi Zilfalil, Yusoff Khalid and Shuhua Xu*. 2015. Fine-scale population structure of Malays in Peninsular Malaysia and Singapore and implications for association studies. Human Genomics9:16.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[61] Yungang He*, Minxian Wang, Xin Huang, Ran Li, Hongyang Xu, Shuhua Xu and Li Jin.2015. A probabilistic method for testing and estimating selection differences between populations. Genome Research25:1903-1909.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[60] Haiyi Lou, Yan Lu, Dongsheng Lu, Ruiqing Fu, Xiaoji Wang, Qidi Feng, Sijie Wu, Yajun Yang, Shilin Li, Longli Kang, Yaqun Guan, Boon-Peng Hoh, Yeun-Jun Chung, Li Jin, Bing Su, Shuhua Xu*. 2015. A 3.4-kb Copy-Number Deletion near EPAS1 Is Significantly Enriched in High-Altitude Tibetans but Absent from the Denisovan Sequence. Am.J.Hum.Genet. 97(1):54-66.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[59] Pankaj Jha, Dongsheng Lu, Shuhua Xu*. 2015. Natural Selection and Functional Potentials of Human Noncoding Elements Revealed by Analysis of Next Generation Sequencing Data. PLoS One. 10(6):e0129023

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[58] Chao Zhang, Jing Li, Dongsheng Lu, Kai Yuan, Yuan Yuan, Shuhua Xu*. 2015. Differential Natural Selection of Human Zinc Transporter Genes between African and Non-African Populations. Scientific Reports5:9658.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[57] Pankaj Jha, Dongsheng Lu, Yuan Yuan, Shuhua Xu*. 2015. Signature of positive selection of PTK6 gene in East Asian populations: a cross talk for Helicobacter pylori invasion and gastric cancer endemicity. Molecular Genetics and Genomics. 290(5):1741-1752.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[56] Haiyi Lou, Shilin Li, Wenfei Jin, Ruiqing Fu, Dongsheng Lu, Xinwei Pan, Huaigu Zhou, Yuan Ping, Li Jin and Shuhua Xu*. 2015. Copy number variations and genetic admixtures in three Xinjiang ethnic minority groups. European Journal of Human Genetics23:536-542.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[55] Pengfei Qin, Ying Zhou, Haiyi Lou, Dongsheng Lu, Xiong Yang, Yuchen Wang, Li Jin, Yeun-Jun Chung, Shuhua Xu*. 2015. Quantitating and Dating Recent Gene Flow between European and East Asian Populations. Scientific Reports5:9500.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[54] Xuanyao Liu, Yushimah Yunus, Dongsheng Lu, Farhang Aghakhanian, Woei-Yuh Saw, Lian Deng, Mohammad Ali, Xu Wang, Fadzilah Ghazali, Thuhairah Abdul Rahman, Shahrul Azlin Shaari, Mohd Zaki Salleh, Maude E. Phipps, Rick Twee-Hee Ong, Shuhua Xu, Yik-Ying Teo, Boon-Peng Hoh*. 2015. Differential positive selection of malaria resistance genes in three indigenous populations of Peninsular Malaysia. Hum Genet. 134(4):375-392.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[53] Yuan Yuan, Lei Tian, Dongsheng Lu, Shuhua Xu*. 2015. Analysis of Genome-Wide RNA-Sequencing Data Suggests Age of the CEPH/Utah (CEU) Lymphoblastoid Cell Lines Systematically Biases Gene Expression Profiles. Scientific Reports5:7960.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[52] Qiliang Ding, Ya Hu, Shuhua Xu, Chuanchao Wang, Hui Li, Ruyue Zhang, Shi Yan, Jiucun Wang, Li Jin*. 2014. Neanderthal Origin of the Haplotypes Carrying the Functional Variant Val92Met in the MC1R in Modern Humans. Molecular Biology and Evolution.31(8):1994-2003.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[51] Jing Guo, Jingze Tan, Yajun Yang, Hang Zhou, Sile Hu, Agu Hashan, Nurmamat Bahaxar, Shuhua Xu, Timothy D. Weaver, Li Jin, Mark Stoneking, Kun Tang*. 2014. Variation and signatures of selection on the human face. J.Hum.Evol. 75:143-152.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[50] Liang Peng; Qiang Zhao, Qibin Li, Miaoxin Li, Caixia Li,Tingting Xu,Xiangyi Jing, Xiang Zhu, Ye Wang, Fucheng Li, Ruihong Liu, Cheng Zhong, Qihao Pan, Binghui Zeng, Qijun Liao, Bin Hu, Zhao-xia Hu, Yang-su Huang, Pak Sham, Jinsong Liu, Shuhua Xu, Jun Wang, Zhi-liang Gao, Yiming Wang. 2014. The p.Ser267Phe variant in SLC10A1 is associated with resistance to chronic hepatitis B. Hepatology. 61(4):1251-1260.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[49] Wan Isa Hatin, Ab Rajab Nur-Shafawati, Ali Etemad, Wenfei Jin, Pengfei Qin, Shuhua Xu, Li Jin,Soon-Guan Tan, Pornprot Limprasert, Merican Amir Feisal, Mohammed Rizman-Idid, Bin Alwi Zilfalil* and The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2014. A genome wide pattern of population structure and admixture in peninsular Malaysia Malays. The HUGO Journal8:5.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[48] Xiong Yang, Suzanne Al-Bustan, Qidi Feng, Wei Guo, Zhiming Ma, Makia Marafie, Sindhu Jacob, Fahd Al-Mulla and Shuhua Xu*. 2014. The influence of admixture and consanguinity on population genetic diversity in Middle East. Journal of Human Genetics. 59:615-622

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料 ]       [引用次数]

[47] Ying Wang, Ying Zhou, Linfeng Li, Xian Chen, Yuting Liu, Zhi-Ming Ma* and Shuhua Xu*. 2014. A new method for modeling coalescent processes with recombination. BMC Bioinformatics15:273

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[46] Jing Li, Haiyi Lou, Xiong Yang, Dongsheng Lu, Shilin Li, Li Jin, Xinwei Pan, Wenjun Yang, Manshu Song, Dolikun Mamatyusupu, Shuhua Xu*. 2014. Genetic architectures of ADME genes in five Eurasian admixed populations and implications for drug safety and efficacy. Journal of Medical Genetics. 51(9):614-22.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[45] Lian Deng, Boon Peng Hoh, Dongsheng Lu, Ruiqing Fu, Maude E. Phipps, Shilin Li, Ab Rajab Nur‑Shafawati, Wan Isa Hatin, Endom Ismail, Siti Shuhada Mokhtar, Li Jin, Bin Alwi Zilfalil, Christian R. Marshall, Stephen W. Scherer, Fahd Al‑Mulla, Shuhua Xu*. 2014. The population genomic landscape of human genetic structure, admixture history and local adaptation in Peninsular Malaysia. Hum Genet. 133(9):1169-1185

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[44] Jing Li, Xingzhen Lao, Chao Zhang, Lei Tian, Dongsheng Lu and Shuhua Xu*. 2014. Increased genetic diversity of ADME genes in African Americans compared with their putative ancestral source populations and implications for Pharmacogenomics. BMC Genetics15:52

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[43] Pengfei Qin, Zhiqiang Li, Wenfei Jin, Dongsheng Lu, Haiyi Lou, Jiawei Shen, Li Jin*, Yongyong Shi* and Shuhua Xu*. 2014. A panel of ancestry informative markers to estimate and correct potential effects of population stratification in Han Chinese. European Journal of Human Genetics. 22:248-253

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[42] Wenfei Jin, Ran Li, Ying Zhou and Shuhua Xu*. 2014. Distribution of ancestral chromosomal segments in admixed genomes and its implications for inferring population history and admixture mapping. European Journal of Human Genetics22:930-937

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[41] Yang Liu, Liangliang Zhang, Shuhua Xu, Landian Hu, Laurence D. Hurst, Xiangyin Kong*.2013. Identification of Two Maternal Transmission Ratio Distortion Loci in Pedigrees of the Framingham Heart Study. Scientific Reports3. Article No. 2147.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[40] Erli Wang, Shuna Sun, Bin Qiao, Wenyuan Duan, Guoying Huang, Yu An, Shuhua Xu, Yufang Zheng, Zhixi Su, Xun Gu, Li Jin*, Hongyan Wang*. 2013. Identification of Functional Mutations in GATA4 in Patients with Congenital Heart Disease. PLoS One. 8(4): e62138

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[39] Qiliang Ding, Ya Hu, Shuhua Xu. Jiucun Wang, Li Jin*. 2013. Neanderthal Introgression at Chromosome 3p21.31 was Under Positive Natural Selection in East Asians. Molecular Biology and Evolution. 31(3):683-95.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[38] Jun Rong*, Shuhua Xu, Patrick G. Meirmans and Klaas Vrieling. 2013. Dissimilarity of contemporary and historical gene flow in a wild carrot (Daucus carota) metapopulation under contrasting levels of human disturbance: implications for risk assessment and management of transgene introgression. Annals of Botany.112(7):1361-1370

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[37] Dongsheng Lu and Shuhua Xu*. 2013. Principal component analysis reveals the 1000 Genomes Project does not sufficiently cover the human genetic diversity in Asia. Frontiers in Genetics. 4:1-9. Article No. 127.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[36] Sathiya Maran, Yeong Yeh Lee*, Shuhua Xu, Nur-Shafawati Rajab, Norhazrini Hasan, Syed Hassan Syed Abdul Aziz, Noorizan Abdul Majid, Bin Alwi Zilfalil. 2013. Gastric precancerous lesions are associated with gene variants in Helicobacter pylori -susceptible ethnic Malays. World Journal of Gastroenterology. 19(23):3615-3622

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[35] Yuan Yuan, Ling Yang, Meng Shi, Dongsheng Lu, Haiyi Lou, Yi-Ping Phoebe Chen, Li Jin, Shuhua Xu*. 2013. Identification of well-differentiated gene expressions between Han Chinese and Japanese using genome-wide microarray data analysis. Journal of Medical Genetics. 50:534-542

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[34] Sathiya Maran, Yeong Yeh Lee*, Shuhua Xu, Mahendra Raj Sundramoorthy, Noorizan Abdul Majid, Keng Ee Choo, Zilfalil Alwi, David Y Graham. 2013. Toward understanding the low prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) in Malays: Genetic variants differ among H. pylori negative ethnic Malays in the north-eastern region of Peninsular Malaysia and Han Chinese and South Indians. Journal of Digestive Diseases. 14:196-202

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[33] Wei Qian, Lian Deng, Dongsheng Lu, Shuhua Xu*. 2013. Genome-Wide Landscapes of Human Local Adaptation in Asia. PLoS One 8(1): e54224

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[32] Shuhua Xu*. 2013. Admixture population genomics of modern human. Science (KEXUE). 65(1):14-18

[链接]

[31] Wenfei Jin, Sijia Wang, Haifeng Wang, Li Jin, Shuhua Xu*. 2012. Exploring Population Admixture Dynamics Using Empirical and Simulated Genome-Wide Distribution of Ancestral Chromosomal Segments. Am.J.Hum.Genet. 91(5):849-862

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[30] Shuhua Xu*. 2012. Human Population Admixture in Asia. Genomics & Informatics 10(2):133-144.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[29] Shuhua Xu*, Wenfei Jin. 2012. Population Genetics in the Genomic Era (Book Chapter in Population Genetics, Book edited by Dr. Stuart Raleigh, University of Northampton, UK), InTech, Rijeka, Croatia (ISBN 979-953-307-446-6). Page: 137-168.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[28] Shuhua Xu* and Mark Stoneking. 2012. Reply to Denham and Donohue: Asian-Papuan genetic admixture is in excellent agreement with Austronesian dispersal in eastern Indonesia. PNAS. 109:39

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[27] Sathiya Maran, Yeong Yeh Lee*, Shuhua Xu, Nur-Shafawati Rajab, Norhazrini Hasan, Nazri Mustaffa, Noorizan Abdul Majid and Zilfalil Alwi. 2012. Deleted in Colorectal Cancer (DCC) Gene Polymorphism is Associated with H. pylori Infection among Susceptible Malays from the North-Eastern Region of Peninsular Malaysia. Hepato-Gastroenterology 60(121):124-128.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[26] Hui-Qi Qu*, Quan Li, Shuhua Xu, Joseph B. McCormick, Susan P. Fisher-Hoch, Momiao Xiong, Jin Qian, and Li Jin*. 2012. Ancestry Informative Marker Set for Han Chinese Population. G3: Genes, Genomes, Genetics. 2(3):339-41.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[25] Yungang He*, Wei R. Wang, Shuhua Xu, Li Jin, and The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2012. Paleolithic Contingent in Modern Japanese: Estimation and Inference using Genome-wide Data. Scientific Reports. 2:355

[摘要]      [全文]      [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[24] Shuhua Xu*, Irina Pugach, Mark Stoneking, Manfred Kayser, Li Jin, and The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2012. Genetic Dating Indicates that the Asian-Papuan Admixture Through Eastern Indonesia Corresponds to the Austronesian Expansion. PNAS. 109(12): 4574-4579

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[23] Wenfei Jin, Pengfei Qin, Haiyi Lou, Li Jin*, Shuhua Xu*. 2012. A Systematic Characterization of Genes Underlying both Complex and Mendelian Diseases. Hum.Mol.Genet. 21(7): 1611-1624.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[22] Wenfei Jin, Shuhua Xu*, Haifeng Wang, Yongguo Li, Yiping Shen, Bailin Wu, Li Jin*. 2012. Genome-Wide Detection of Natural Selection in African Americans Pre-and Post-Admixture. Genome Res. 22(3): 519-527.

[摘要]       [全文]      [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[21] Xiong Yang, Shuhua Xu*, The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2011. Identification of Close Relatives in the HUGO Pan-Asian SNP Database. PLoS One 6(12): e29502

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [引用次数]

[20] Haiyi Lou, Shilin Li, Yajun Yang, Longli Kang, Xin Zhang, Wenfei Jin, Bailin Wu , Li Jin*, Shuhua Xu*. 2011. A Map of Copy Number Variations in Chinese Populations. PLoS One 6(11): e27341.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [引用次数]

[19] Shuhua Xu*, Li Jin. 2011. Chromosome-Wide Haplotype Sharing: A Measure Integrating Recombination Information to Reconstruct the Phylogeny of Human Populations. Ann.Hum.Genet. 75(6): 694-706.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]      [补充材料]      [封面]       [引用次数]

[18] Shuhua Xu*, Shilin Li, Yajun Yang, Jingze Tan, Haiyi Lou, Wenfei Jin, Ling Yang, Xuedong Pan, Jiucun Wang, Yiping Shen, Bailin Wu, Hongyan Wang, Li Jin*. 2011. A Genome-Wide Search for Signals of High Altitude Adaptation in Tibetans. Mol.Biol.Evol. 28: 1003-1011.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[17] Chumpol Ngamphiw, Anunchai Assawamakin, Shuhua Xu, Philip J. Shaw, Jin Ok Yang, Ho Ghang, Jong Bhak, Edison Liu, Sissades Tongsima*, The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2011. PanSNPdb: The Pan-Asian SNP Genotyping Database. PLoS One 6(6): e21451.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [引用次数]

[16] Pankaj Jha, Swapnil Sinha, Kanika Kanchan, Tabish Qidwai, Ankita Narang, Prashant Kumar Singh, Sudhanshu S. Pati, Sanjib Mohanty, Saroj K. Mishra, Surya K. Sharma, Shally Awasthi, Vimala Venkatesh, Sanjeev Jain, Analabha Basu, Shuhua Xu, Indian Genome Variation ConsortiumMitali Mukerji, Saman Habib. 2011. Deletion of the APOBEC3B gene strongly impacts susceptibility to falciparum malaria. Infection, Genetics and Evolution 12: 142-148 (10.1016/j.meegid.2011.11.001).

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [引用次数]

[15] Xiaoyun Cai, Zhendong Qin, Bo Wen, Shuhua Xu, Yi Wang, Yan Lu, Lanhai Wei, Chuanchao Wang, Shilin Li, Xingqiu Huang, Li Jin, Hui Li*, the Genographic Consortium. 2011. Human Migration through Bottlenecks from Southeast Asia into East Asia during Last Glacial Maximum Revealed by Y Chromosomes. PLoS One 6(8): e24282.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]       [引用次数]

[14] Wan Isa Hatin, Ab Rajab Nur-Shafawati, Mohd-Khairi Zahri, Shuhua Xu, Li Jin, Soon-Guan Tan, Mohammed Rizman-Idid, Bin Alwi Zilfalil, The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2011. Population Genetic Structure of Peninsular Malaysia Malay Sub-Ethnic Groups. PLoS One 6(4): e18312.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[13] Frederick Delfin, Jazelyn M Salvador, Gayvelline C Calacal, Henry B Perdigon, Kristina A Tabbada, Lilian P Villamor, Saturnina C Halos, Ellen Gunnarsdo´ ttir, Sean Myles, David A Hughes, Shuhua Xu, Li Jin, Oscar Lao4, Manfred Kayser, Matthew E Hurles, Mark Stoneking and Maria Corazon A De Ungria*. 2011. The Y-chromosome landscape of the Philippines: extensive heterogeneity and varying genetic affinities of Negrito and non-Negrito groups. Eur.J.Hum.Genet. 19: 224-230.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[12] Shuhua Xu*, Sanchit Guputa and Li Jin*. 2010. PEAS V1.0: A Package for Elementary Analysis of SNP Data. Mol.Ecol.Res. 10:1085-1088.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]      [相关软件下载]       [引用次数]

[11] Shuhua Xu, Daoroong Kangwanpong, Mark Seielstad, Metawee Srikummool, Jatupol Kampuansai, Li Jin*, The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2010. Genetic Evidence Supports Linguistic Affinity of Mlabri — a Hunter-Gatherer Group in Thailand. BMC Genet. 11:18.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[10] The HUGO Pan-Asian SNP Consortium (Li Jin*, Edison T. Liu*, Mark Seielstad*, Shuhua Xu*; 93 authors from 10 countries). 2009. Mapping Genetic Diversity in Asia. Science 326: 1541-1545.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]      [新闻]       [引用次数]

[9] Shuhua Xu, Xianyong Yin, Shilin Li, Wenfei Jin, Haiyi Lou, Ling Yang, Xiaohong Gong, Hongyan Wang, Yiping shen, Xuedong Pan, Yungang He, Yajun Yang, Yi Wang, Wenqing Fu, Yu An, Jiucun Wang, Jingze Tan, Ji Qian, Xiaoli Chen, Xin Zhang, Yangfei Sun, Xuejun Zhang, Bailin Wu, Li Jin*. 2009. Genomic Dissection of Population Substructure of Han Chinese and Its Implication in Association Studies. Am.J.Hum.Genet. 85:762-774.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[8] Shuhua Xu and Li Jin*. 2009. Genetic Landscape of Eurasia and ‘‘Admixture’’ in Uyghurs Response. Am.J.Hum.Genet. 85(6):937-939.

[摘要]      [全文]      [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[7] Shuhua Xu, Wenfei Jin, Li Jin*. 2009. Haplotype Sharing Analysis Showing Uyghurs Are Unlikely Genetic Donors. Mol.Biol.Evol. 26(10): 2197-2206.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[6] Shuhua Xu, Li Jin. 2009. Computational Biology—Review and Prospects. Science (KEXUE). 61(4):34-37.

[链接]       [PDF下载]

[5] Yungang He, Shuhua Xu, Chuan Jia, Li Jin*. 2009. A design of multi-source samples as a shared control for association studies in genetically stratified populations. Cell Research 19:913-915.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [引用次数]

[4] Shuhua Xu, Li Jin*. 2008. A Genome-wide Analysis of Admixture in Uyghur and a High-Density Admixture Map for Disease-Gene Discovery. Am.J.Hum.Genet. 83:322-336.

[摘要]       [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[3] Shuhua Xu, Wei Huang, Ji Qian, Li Jin*. 2008. Analysis of Genomic Admixture in Uyghur and Its Implication in Mapping Strategy. Am.J.Hum.Genet. 82:883-894.

[摘要]       [全文]      [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

[2] Fuzhong Xue, Yi Wang, Shuhua Xu, Feng Zhang, Bo Wen, Xuesen Wu, Ming Lu, Ranjan Deka, Ji Qian, and Li Jin*. 2008. A spatial analysis of genetic structure of human populations in China reveals distinct difference between maternal and paternal lineages. Eur.J.Hum.Genet. 16:705-717.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]      [补充材料]       [引用次数]

[1] Shuhua Xu, Wei Huang, Haifeng Wang, Yungang He, Ying Wang, Yi Wang, Ji Qian, Momiao Xiong, Li Jin*. 2007. Dissecting Linkage Disequilibrium in African American Genomes: Roles of Markers and Individuals. Mol.Biol.Evol. 24:2049-2058.

[摘要]      [全文]       [PDF下载]       [补充材料]       [引用次数]

This post is also available in: 英语